Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

 

Zamość, dnia 03 września 2018r.

 

 

Regulamin stypendium motywacyjnego

 (za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe)

 na rok szkolny 2018/2019

 

1. Regulamin stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe został opracowany na podstawie art. 90 g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz 2572 z późn. zm.) i ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 281, poz 2781).

2. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który uzyskał średnią ocen

 • w liceum ogólnokształcącym od 5,0
 • w technikum od 4,9
 • w zsz od 4,7

oraz bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

3. Stypendium za osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń, który zajął:

 • w zawodach na etapie międzymiastowym, wojewódzkim, międzygminnym, międzypowiatowym:
  • miejsce I
  • miejsce II
  • miejsce III
 • w zawodach na etapie ogólnopolskim, międzywojewódzkim, międzynarodowym:
  • miejsce I
  • miejsce II
  • miejsce III
  • miejsce IV
  • miejsce V
  • miejsce VI

Ponadto oprócz osiągnięć sportowych uczeń powinien spełniać warunki:

- ocena z zachowania co najmniej bardzo dobra

- pozytywne oceny okresowe  z zajęć edukacyjnych.

 

4. O przyznanie stypendium za wynik w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu nauki.

5. Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego składa wychowawca klasy
do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią Dyrektorowi Szkoły.

6. Wysokość stypendium wynosi zgodnie z przepisami zawartymi w § 1.

7. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w okresie.

8. Stypendium może być wstrzymane lub odebrane uczniowi decyzją Dyrektora Szkoły, jeżeli uczeń dokonał wykroczenia przeciwko zapisowi w statucie szkoły.

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2013. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.