Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Zamościu
w roku szkolnym 2018/2019

 
Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Założenia programu:

Za realizację programu doradztwa zawodowego odpowiedzialni są: dyrektor szkoły, doradca zawodowy, psycholog, pedagog szkolny, oraz osoby współuczestniczące: Multimedialne Centrum Informacji, wychowawcy klas, nauczyciele przedsiębiorczości i przedmiotów zawodowych, informatyki, bibliotekarze.

Grupa docelowa:

Grupą osób, która powinna odnieść korzyści z podejmowanych działań doradczych są uczniowie, rodzice, nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Zamościu. Niniejszy plan doradztwa zawodowego bierze pod uwagę potrzeby wszystkich uczniów, ze wszystkich szczebli edukacyjnych, tj. klasy I-III liceum ogólnokształcącego, klas I - IV technikum. Planowana jest intensyfikacja działań doradczych wśród uczniów klas programowo najwyższych.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego ma na celu pomóc uczniom w wejściu na rynek pracy, w złagodzeniu startu zawodowego oraz wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

Główne zadania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.
 • Diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informację i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 • Gromadzenie, aktualizacja i udostępnienie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
 • Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę.
 • Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 • Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów, doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, urzędach pracy, lekarzy itp.
 • Współpraca z instytucjami zajmującymi się rynkiem pracy, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, zakładami pracy, uczelniami wyższymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.
Planowane efekty
 • Uczniowie będą posiadali wiedzę i kryteria dotyczące wyboru zawodu, znajomości rynku pracy.
 • Uczniowie będą potrafili umiejętnie korzystać z różnych źródeł informacji przy wyborze uczelni i w trakcie poszukiwania pracy.
Forma zajęć:
 • Informacja edukacyjno-zawodowa
 • Poradnictwo indywidualne uczniów.
 • Poradnictwo grupowe.
 • Zajęcia warsztatowe dla młodzieży spotkania z doradcami zawodowymi.
 • Konsultacje dla rodziców.
 • Wykorzystanie materiałów znajdujących się w Multimedialnym Centrum Informacji.
Sposoby realizacji działań: 
 • lekcje wychowawcze
 • lekcje przedmiotowe
 • zajęcia pozalekcyjne
 • wycieczki
 • porady indywidualne  
Metody pracy:
 • pogadanki, lekcje zawodoznawcze, warsztaty, wycieczki, spotkania z przedstawicielami zakładów pracy, uczelniami, ankiety. 

 

 

 

 

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2013. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.