Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

 

REKRUTACJA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Chcesz wypełnić Wniosek o przyjęcie do szkoły? - kliknij tutaj

 

BARDZO WAŻNE!!!
 
ABY WNIOSEK ZOSTAŁ POPRAWNIE ZAREJESTROWANY W SYSTEMIE NABÓR NALEŻY ZAŁĄCZYĆ SKAN LUB ZDJĘCIE NIEZBĘDNYCH ZAŁĄCZNIKÓW (czytelnie podpisanych) A NASTĘPNIE KLIKNĄĆ PRZYCISK WYBIERZ AKCJĘ i ZŁÓŻ WNIOSEK!!! 
 
W innym przypadku istnieje ryzyko, że Państwa dziecko NIE ZOSTANIE PRZYJĘTE DO ŻADNEJ SZKOŁY.
 
Szczegółowe informacje i instrukcję wypełniania wniosku znajdą Państwo tutaj:

 

I. KOMUNIKATY BIEŻĄCE

Najważniejsze informacje
 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

 

II. OFERTA EDUKACYJNA

III. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

IV. PORADNIK KANDYDATA:

 

VI. WZORY DOKUMENTÓW:

 

    Dla Kandydatów do oddziału sportowego:

Próba sprawności fizycznej odbędzie się na obiektach sportowych szkoły (duża sala gimnastyczna) w następujących terminach:

1) specjalizacja piłka nożna: 09 czerwca 2021 r.

 • zbiórka i przydział szatni: godz. 15:00
 • rozpoczęcie próby: 15:30

2) specjalizacja piłka siatkowa: 10 czerwca 2021 r.

 • zbiórka i przydział szatni: godz. 15:00
 • rozpoczęcie próby : 15:30

 Uwaga. Rekrutacja dla kandydatów do oddziałów sportowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu odbywa się w dniach: od 17 maja 2021r. do 31 maja 2021r. do godz. 15:00 (krótki termin!!!)

 

    Dla Kandydatów do technikum lub szkoły branżowej I stopnia:

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaracja dostępności

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2013. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.