Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

Regulamin stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów  
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu 

 

Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu opracowany został na podstawie: art. 90 g Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1915). 

 1. Stypendium ma celu wspieranie i motywowanie ucznia do osiągania wysokich wyników w nauce lub w sporcie. 

 2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym półrocze, w którym przyznaje się to stypendium. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym półrocze, w którym przyznaje się to stypendium. Pozytywne oceny półroczne (roczne) z zajęć edukacyjnych.

 3. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego półrocza nauki w danym typie szkoły. 

 4. Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną. 

 5. Średnią ocen ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.  

 6. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły. 

 7. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w półroczu. 

 8. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność aktualnie obowiązujących świadczeń rodzinnych. 

 9. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę zgodnie z przepisami zawartymi w Załączniku nr 1. 

 10. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. 

 11. Dyrektor szkoły może przyznać stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe również uczniowi zamieszkałemu poza obwodem szkoły, do której uczęszcza. 

 12. Stypendium może być wstrzymane lub odebrane uczniowi decyzją dyrektora szkoły, jeżeli uczeń dokonał wykroczenia przeciwko zapisowi w statucie szkoły. 

 

 Załącznik nr 1 --> TUTAJ

 

Deklaracja dostępności

 

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2022. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.