Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

1. Aby podjąć naukę w Technikum lub Szkole Branżowej I Stopnia rodzic Kandydata (lub prawny opiekun) musi dostarczyć do szkoły zaświadczenie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, która jest częścią kształcenia w zawodzie na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Zaświadczenie takie musi być dostarczone nie później niż do 19 lipca 2023 r. do godz. 15:00.

2. Skierowanie na badanie lekarskie wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi podczas badania lekarskiego wydaje szkoła. Skierowanie na badanie lekarskie oraz badanie są bezpłatne.

3. Zakres i tryb oraz sposób dokumentowania badań lekarskich określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1651, z późn zm.).

Zgodnie z przepisami §4. ust. 1 ww. rozporządzenia lekarz przeprowadza badanie lekarskie z uwzględnieniem oceny potencjalnych lub istniejących zagrożeń dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.

4. Po przeprowadzeniu badania lekarskiego lekarz wydaje zaświadczenie lekarskie.

5. W przypadku stwierdzenia w zaświadczeniu lekarskim istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki lekarz informuje osobę badaną o przyczynach uzasadniających wydanie takiego zaświadczenia oraz wpisuje uzasadnienie do dokumentacji badania lekarskiego osoby badanej.

Zaświadczenie lekarskie wydaje się w dwóch egzemplarzach, z których jeden osoba badana przekazuje placówce dydaktycznej, a drugi jest dołączany do dokumentacji badania lekarskiego osoby badanej. W przypadku osoby niepełnoletniej, której zaświadczenie lekarskie dotyczy, zaświadczenie wydaje się jej rodzicowi/prawnemu opiekunowi.

Od zaświadczenia lekarskiego przysługuje odwołanie wnoszone na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia lekarskiego, zgodnie z przepisami § 5 cytowanego rozporządzenia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych.

Badanie lekarskie w trybie odwoławczym przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania przez podmiot odwoławczy.

Zaświadczenie lekarskie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne.

6. Kandydaci do Technikum Nr 3 w Zamościu lub Szkoły Branżowej I Stopnia Nr 3 w Zamościu kierowani będą przez szkołę na badania do:

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

adres: ul. Aleje Jana Pawła II 10, pierwsze piętro pokój 102, 22-400 Zamość, tel.: 84 677 39 49.

lub

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. B. Jagiełło, ul. Młodzieżowa 6, 22-400 Zamość, tel. kom. 574 556 553.

7. Na terenie Ośrodka Medycyny Pracy należy stosować się do zaleceń epidemiologicznych w trakcie przeprowadzania badań oraz obowiązkowo posiadać ze sobą:

  • skierowanie na badania lekarskie wydane przez szkołę,
  • maseczkę,
  • dowód tożsamości (legitymacja szkolna, dowód osobisty),
  • kartę informacyjną ze szpitala lub poradni specjalistycznych jeżeli Kandydat w przeszłości korzystał z takiego leczenia,
  • inne istotne wyniki badań, jeżeli Kandydat takie posiada,
  • jeżeli Kandydat nosi okulary należy mieć je ze sobą

Na badania Kandydaci jako osoby niepełnoletnie mają obowiązek zgłosić się z przynajmniej jednym rodzicem/opiekunem prawnym!

Bez spełnienia powyższych wymogów Kandydaci nie będę przyjmowania na badania!

 

Powrót do Rekrutacji

Deklaracja dostępności

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2022. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.