Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

1. Wszyscy kandydaci dostarczają następujące dokumenty:

  • oryginał lub kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • oryginał lub kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • dwie fotografie czytelnie podpisane na odwrocie
  • więcej w regulaminie postępowania rekrutacyjnego TUTAJ

2. Kandydaci z rodzin wielodzietnych:

  • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata - wzór oświadczenia dostępny tutaj,

3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie od oddziału sportowego:

dokumenty muszą być złożone w terminie

  • kserokopia aktualnej karty zdrowia sportowca potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna. Kandydat, który nie posiada karty zdrowia, podczas postępowania rekrutacyjnego posługuje się zaświadczeniem lekarskim wymienionym poniżej,
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do szkolenia sportowego specjalistycznego w dyscyplinie piłka siatkowa lub piłka nożna wystawione przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu – oraz pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział Kandydata w próbie sprawności fizycznej – wzór dostępny tutaj,

4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Technikum Nr 3 lub Branżowej Szkoły I Stopnia  Nr 3:

  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie - więcej informacji tutaj,

 

Powrót do Rekrutacji

Deklaracja dostępności

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2022. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.