Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

1. Oddział sportowy 1S w IV Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu realizuje szkolenie sportowe specjalistyczne w dwóch dyscyplinach:

 • piłka nożna,
 • piłka siatkowa.

    Kandydat zobowiązany jest wybrać jedną z tych dyscyplin na etapie rekrutacji.

2. Zajęcia sportowe w oddziale sportowym realizowane będą w wymiarze 10 obowiązkowych godzin tygodniowo, w tym:

 • 4 godziny szkolenia sportowego ogólnorozwojowego uwzględniającego realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego,
 • 6 godzin szkolenia sportowego specjalistycznego w dyscyplinie piłka siatkowa lub piłka nożna.

3. Do oddziału sportowego może zostać przyjęty Kandydat, który:

 • wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu,
 • zaliczył z wynikiem pozytywnym próbę sprawności fizycznej,
 • posiada zgodę rodzica/prawnego opiekuna na udział w próbie sprawności fizycznej do oddziału sportowego, która jest jednocześnie zgodą na naukę w oddziale sportowym.

4. Dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu Kandydata do oddziału sportowego:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły,
 • oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgoda na udział Kandydata w próbie sprawności fizycznej do oddziału sportowego oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do szkolenia sportowego specjalistycznego w dyscyplinie piłka siatkowa lub piłka nożna wystawione przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu (wzór TUTAJ),
 • dwie podpisane fotografie,
 • kserokopia aktualnej karty zdrowia sportowca potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna. Kandydat, który nie posiada karty zdrowia, podczas postępowania rekrutacyjnego posługuje się zaświadczeniem lekarskim, o którym mowa w następnym punkcie,
 • oryginał/kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginał/kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

5. Kandydaci do oddziału sportowego następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły,
 • oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgoda na udział Kandydata w próbie sprawności fizycznej do oddziału sportowego (wzór dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja),
 • kserokopia aktualnej karty zdrowia sportowca potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna. Kandydat, który nie posiada karty zdrowia, podczas postępowania rekrutacyjnego posługuje się zaświadczeniem lekarskim, o którym mowa w następnym punkcie,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do szkolenia sportowego specjalistycznego w dyscyplinie piłka siatkowa lub piłka nożna wystawione przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu (przykładowy wzór zaświadczenia dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja),
 • dwie podpisane fotografie,

mają obowiązek dostarczyć do szkoły w terminie od 20 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. do godziny 15:00.

Wyjątkiem są:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

które muszą być uzupełnione w terminie od 28 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 godzina 15:00

6. W celu przeprowadzenia próby sprawności fizycznej Dyrektor szkoły powołuje Komisję rekrutacyjną. Dyrektor szkoły wyznacza również przewodniczącego tej Komisji.

7. Komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oświatowego, t.j.:

 • przeprowadza próbę sprawności,
 • dokonuje weryfikacji wymaganych dokumentów,
 • ogłasza imienną, w kolejności alfabetycznej listę kandydatów, którzy przystąpili do próby sprawności fizycznej wraz z uzyskanym wynikiem (pozytywny/negatywny),
 • sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego.

8. Każdy Kandydat aplikujący do oddziału sportowego odbywa próbę sprawności fizycznej ukierunkowanej na wybraną dyscyplinę: piłka nożna lub piłka siatkowa. Kandydat przyjęty do szkoły, realizuje szkolenie sportowe specjalistyczne w wybranej na etapie rekrutacji dyscyplinie.

9.Termin przeprowadzenia prób sprawności fizycznej dla Kandydatów do oddziału sportowego podany zostanie do publicznej wiadomości w części głównej strony internetowej szkoły oraz w jej zakładce Rekrutacja.

10. Opis przebiegu próby sprawności fizycznej oraz kryteria jej oceny dostępne są na stronie internetowej szkoły:

 

Powrót do Rekrutacji

 

Deklaracja dostępności

 

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2022. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.