Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu, czyli popularnego „elektryka” nikomu nie trzeba przedstawiać, większość doskonale rozpoznaje tą szkołę. Wiele się w niej dzieje ciekawego, a jedną z takich interesujących inicjatyw jest realizacja projektu pt.”Wachlarz kompetencji – II edycja” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu RPO WL na lata 2014 - 2020.

WSTĘP

Na wstępie w kilku zdaniach o projekcie, którego celem głównym jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w dwóch szkołach prowadzonych przez organ prowadzący Miasto Zamość (Technikum Nr 1 w ZSP Nr 1 oraz Technikum Nr 3 w ZSP Nr 3) a w wyniku, którego zwiększone zostaną szanse na zatrudnienie 535 uczniów (155K, 380M) na lokalnym i regionalnym rynku pracy. W projekcie udział wzięli również nauczyciele.

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie, tj. co najmniej:

  • doposażenie szkół/placówek oświatowych objętych wsparciem w projekcie w sprzęt i/lub materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego i/lub wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych i
  • podnoszenie kwalifikacji lub kompetencji nauczycieli lub instruktorów praktycznej nauki zawodu, oraz                                                                 
  • organizację staży i/lub praktyk dla uczniów u pracodawców.

 

Projekt rozpoczął się  03.09.2018 r. i  trwał do  29.11.2020 r. Objął swym działaniem uczniów Technikum Elektrycznego, Technikum Informatycznego i Technikum Elektronicznego. W projekcie zaplanowano szkolenia/zajęcia specjalistyczne (w tym m.in. z możliwością uzyskania dodatkowych kwalifikacji) rozwijające kompetencje, umiejętności i uzupełniające wiedzę ucznia niezbędne na regionalnym i lokalnym rynku pracy. Jakie to były szkolenia zapraszam na stronę szkoły do zakładki PROJEKTY.

TERAZ TROCHĘ LICZB

W projekcie pt.”Wachlarz kompetencji – II edycja” wzięło udział 120 uczniów w zawodzie technik elektryk i 120 w zawodzie technik informatyk oraz 40 uczniów w zawodzie technik elektronik. Łącznie stanowiło to 280 uczniów. Zaplanowano 12 różnych szkoleń zawodowych, z których uczeń otrzymał zaświadczenie, certyfikat i suplement. Z grupy 280 uczniów 35 uczniów wybrało jedno szkolenie, 180 wybrało dwa różne szkolenia a 65 aż trzy, dało to liczbę 590 osób przeszkolonych.

Nie zapominajmy o naszych nauczycielach, w projekcie wzięło udział 40 nauczycieli. W tej grupie 15 wybrało jedno szkolenie, 14 nauczycieli wybrało dwa szkolenia i 11 trzy szkolenia, co dało razem 76 osób przeszkolonych w 10 różnych szkoleniach.

THE END PROJEKTU

Jak już wcześniej wspomniałem projekt rozciągnął się na spory interwał czasowy. Koniec przygody z projektem, już za nami teraz czas na rozliczenie. „Wszystko co dobre, szybko się kończy” wszyscy znamy to powiedzenie, naturalnie w takim momencie przychodzi czas na podsumowanie i refleksje. Oceny projektu, a w zasadzie efektów, jakie miał przynieść nie da się opisać w jednej płaszczyźnie, trzeba patrzeć i myśleć wielowymiarowo. Co to oznacza? Oznacza to tyle że, efektów należy poszukiwać w różnych aspektach pracy szkoły: uczniów i ich rodziców oraz przedsiębiorców, gdzie odbywały się staże. Ale po kolei przyjrzyjmy się temu, co niósł za sobą nasz projekt.

Beneficjentem, czyli zainteresowanymi i najważniejszymi osobami w projekcie byli uczniowie, a także nauczyciele. Nie powinien nikogo zatem dziwić fakt, iż to oni skorzystali najwięcej z projektu. A co zyskali? Najlepiej jak wypiszę w punktach. Najważniejsze cele i oczekiwania uczniów i nauczycieli zawierają się w następujących punktach:

  1. Zdobycie doświadczenia zawodowego, a co za tym idzie poszerzenie swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zawodzie technik elektryk, elektronik i informatyk. Wartością dodaną dla uczestników będzie również wzbogacenie wiedzy związanej z branżą zawodową.
  2. Wzrost motywacji do nauki i osiągania lepszych wyników nie tylko z przedmiotów zawodowych.
  3. Zmiana własnej mentalności w kierunku poszukiwania pracy po ukończeniu szkoły. Nabyte doświadczenia i umiejętności zawodowe oraz wzrost kompetencji uczniów zwiększą ich szanse na znalezienie interesującego zatrudnienia. Wszelka dokumentacja potwierdzająca udział w stażu będzie podnosiła ich wartość, jako przyszłego pracownika. Projekt ma ogromne znaczenie dla rozwoju osobistego uczestników, gdyż nauczył ich kreatywności, przedsiębiorczości i mobilności zawodowej, a w rezultacie może się przyczynić do zmniejszenia bezrobocia w naszej gminie i powiecie.

Także na płaszczyźnie szkoła/instytucja edukacyjna zaplanowano i osiągnięto efekty. Oto one:

  1. Wymiernym efektem projektu będzie podniesienie jakości kształcenia zawodowego, a tym samym wzrost prestiżu szkoły na rynku edukacyjnym w naszym regionie. Szkoła zapewniła innowacyjne podejście do edukacji zawodowej tak, by było jak najbardziej atrakcyjne i zarazem skuteczne. Efekty kształcenia odpowiadały potrzebom rynku pracy lokalnego i krajowego.
  2. Wsparcie pracowni szkolnych w nowoczesne materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego.
  3. Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry nauczycielskiej.
  4. Zorganizowanie staży dla dwóch grup uczniów (razem 25 osób w zawodzie technik elektryk).

PODSUMOWANIE

Podsumowując, 26 miesięcy trwania projektu najważniejsze cele i oczekiwania zostały osiągnięte. Stało się tak ponieważ nasze podejście do realizacji było bardzo „zdrowe”, nie szczędziliśmy swoich sił i zaangażowania. Nie sztampowe działanie zaowocowało wymiernymi korzyściami dla wszystkich zainteresowanych stron projektu. W trakcie szkoleń/kursów młodzież naszej szkoły mogła zdobyć dodatkowe kwalifikacje i umiejętności co potwierdziły zdobyte zaświadczenia i certyfikaty.

Uczniowie pilotowali drony, zajmowali się drukiem 3D, inżynierią projektowania 2D/3D, administrowaniem sieci komputerowych czy też programowaniem serwisów WWW. Zajmowali się automatyką przemysłową, kontrolą dostępu i zabezpieczeń w instalacjach, zajmowali się fotowoltaiką i pompami ciepła. Pracowali na wysokości (szkolenie wg systemu IRATA). Zdobyli świadectwo kwalifikacyjne do 1kV, odbywali staże w PGE i ELTEL. Jednym słowem działo się.

Zapraszam do zapoznania się z galeria zdjęć i filmów z projektu. Żeby nie zanudzić czytelników w następnym artykule opowiemy o wsparciu dla szkoły i pracowni w materiały dydaktyczne dla obecnych uczniów, jak i tych, którzy zechcą rozpocząć naukę w naszej placówce.  W tym momencie nie mówimy nie przyszłym projektom, jesteśmy otwarci na nowe zadania i wyzwania.

 

Deklaracja dostępności

 

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2022. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.