Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Numer i nazwa Działania: 12.4 Kształcenie zawodowe

Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, IZ RPLU

Numer naboru: RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/17

Tytuł projektu: Wachlarz kompetencji zawodowych - II edycja

Okres realizacji projektu: od: 2018-09-03 do: 2020-08-31

Nazwa wnioskodawcy: SOLVA s.c. I. Samodulski T. Kisiel

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 2 szkołach prowadzonych przez m. Zamość (Technikum nr 1 w ZSP nr 1 oraz Technikum nr 3 w ZSP nr 3) w wyniku, którego zwiększone zostaną szanse na zatrudnienie 535 uczniów (155K, 380M) na lokalnym i regionalnym rynku pracy po zakończeniu przez nich procesu kształcenia do dnia 31.08.2020 r. poprzez realizację programu rozwoju kształcenia zawodowego Celem projektu jest odpowiedź na problemy określ. w RPO WL jak też w przeprowadzonej diagnozie(stanu wyposażenia placówek, ich poziomu kształcenia, wyników nauczania, oceny przyszłych szans absolwentów szkół na znalezienie zatrudnienie, kompetencje i kwalifikacje kadry nauczycielskiej).

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie, tj. co najmniej:

  1. a) doposażenie szkół/placówek oświatowych objętych wsparciem w projekcie w sprzęt i/lub materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia

zawodowego i/lub wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych i

  1. b) podnoszenie kwalifikacji lub kompetencji nauczycieli lub instruktorów praktycznej nauki zawodu, oraz
  2. c) organizację staży i/lub praktyk dla uczniów u pracodawców.

Grupę docelowa projektu to: 2 szkoły kształcenia zawodowego z terenu m. Zamość, tj. Technikum nr 1 (Zespół Szkół Ponadgimn. nr 1), Technikum nr 3 (ZSP

nr 3), 47 (6K,41M) nauczycieli zaw. i instrukt. prakt. nauki zaw. kształc. w ww. szkołach w kierun. obj. proj. (speł.kryt.spec.form.7) i 535 uczniów (155K,380M) klas I-IV Techn. pobierających naukę na kierunkach obj. proj. w jednej z 2 ww. szkół., którzy zamieszk./podejmują naukę na terenie woj. lubelskiego, m. Zamość (zgodnie z KC). W ramach projektu Wniosk. przewidział podział

nauczycieli i uczniów biorących udziął w proj., odpowiednio:

Technikum nr 3 - 280 uczniów(10K,270M) z kierunku: technik elektryk (1K,119M)-TE1, technik elektronik (1K,39M)-TEl, technik informatyk (8K,112M)-TI ,

a także 40(5K,35M) nauczycieli zawod./inst. prakt. nauki zaw. z ww. kierunków.

 

Przewidziane w projekcie szkolenia i kursy:

1/Szkolenia/zajęcia specjalistyczne (w tym m.in. z możliwością uzyskania dodatkowych kwalifikacji) rozwijające kompeten., umiejętności i uzupełn.wiedzę uczn.niezbędne na reg. i lokaln.

rynku pracy. Przewidziane do realizacji zajęcia/szkolenia zgodne są z diagnozą:

-(TE1)Kurs przygotowujący do egzaminu na świadectwo SEP dla grupy E1-eksploatacja

urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV

-(TEl)Kurs pilotażu platform bezzałogowych przygotowujący do uzyskania kwalifikacji operatora

bezzałogowego w tym teoria grupowa i praktyka indywidualna)

-(TE1)Monter instalacji fotowoltaicznych

-(TE1)Inżynieria projektowania komputerowego 2D i 3D

-(TE1)Instalator pomp ciepła

-(TE1)Szkolenie dla wykonujących prace na wysokości–monter energetyki wg systemu

IRATA

-(TEl)Monter sieci światłowodowych

-(TEl)Instalacja, konserwacja i eksploatacja instalacji kontroli dostępu i

zabezpieczeń

-(TEl)Instalacja i konserwacja urządzeń sieci automatyki przemysłowej

-(TI)Programowanie serwisów www

-(TEl)Administrator sieci komputerowych

-(TEl)Druk 3D

Regulamin projektu

Projekt "Wachlarz Kompetencji" zakończony!!!

Deklaracja dostępności

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2022. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.