Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

„Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość” 
– projekt unijny dla uczniów i nauczycieli  
 

Projekt „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,  
Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Okres realizacji: 01.01.2021-30.09.2023 

Wartość całkowita: 11 228 964,97 PLN 

Dofinansowanie: 9 544 620,22 PLN 

 

Uczestnicy projektu:  

Projekt skierowany jest do 765 uczniów i 41 nauczycieli kształcenia zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Zamość:  

 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,  
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,  
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3,  
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4,  
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5, 
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. 

 

Główny zakres projektu:  

 • projekt obejmie 765 uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  Nr 1 (technikum), Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  Nr 2 (technikum), Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 (technikum), Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 ( technikum i szkoła branżowa I stopnia), Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 (technikum) oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (Szkoła Specjalna Przysposabiająca  do Pracy), 
 • 424 uczniów uzyska dodatkowe kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, 
 • 433 uczniów zostanie osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych, 
 • zdobycie doświadczenia zawodowego przez 509 uczniów dzięki udziałowi w wysokiej jakości stażach/praktykach u pracodawców z obszaru oddziaływania szkół, zgodnie z kierunkami kształcenia objętymi wsparciem, 
 • podniesienie kwalifikacji 41 nauczycieli zawodu z tych szkół, 
 • zacieśnienie współpracy tych szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym, 
 • doposażenie szkół z projektu w nowoczesny sprzęt do kształcenia zawodowego, odzwierciedlający rzeczywiste warunki pracy i uwzględniający oczekiwania pracodawców, w tym związane ze zmienioną podstawą programową. 

 

W ramach projektu ZSP Nr 3 realizuje następujące rodzaje wsparcia: 
1. Kursy i szkolenia zawodowe dla  120 uczniów/uczennic kształcących się w zawodzie:
 

       a) technik informatyk z zakresu: 

 • Programowanie i obsługiwania druku 3D,  
 • Tworzenie witryn internetowych,  
 • Projektowanie grafiki komputerowej.

  b) technik energetyk/technik elektryk/technik elektronik z zakresu: 
 • Pracownik biurowy w branży OZE, 
 • Przedstawiciel handlowy w branży OZE.

  2. praktyki/staże zawodowych dla 55 uczniów/uczennic, 
  3.
  kursy i szkolenia zawodowe dla 2 nauczycieli z zakresu:  Programowanie i obsługiwania druku 3D. 
  4.
  doposażenie pracowni zawodowych. 

 

Zapewniamy: 

 • ciekawe, praktyczne zajęcia pozalekcyjne, 
 • możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień, 
 • możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia u pracodawcy,  
 • stypendium stażowe za 150 godzin stażu/praktyk, 
 • badania lekarskie, 
 • odzież roboczą, 
 • zwrot kosztów dojazdu,  
 • ubezpieczenie NNW,  
 • szkolenie BHP,  
 • materiały szkoleniowe (teczka, notes, długopis).  

 

Kontakt w sprawie projektu:  

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu 

 1. ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 62, pokój nr 3 (kierownik gospodarczy) , 22-400 Zamość   

osoba do kontaktu: Ewelina Jabłońska  

telefon: 84 639 81 32 lub 84 639 30 27  

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

www.zsp3zamosc.pl 

 

Wymagane dokumenty:  

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć wypełniony Formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami dostępnymi na stronie internetowej szkoły lub w biurze projektu.  

 

Załączniki do pobrania:  

 1. dla uczniów  

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie   

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia /uczennicy  

Oświadczenie uczestnika projektu  

Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla ucznia/uczennicy 

Formularz zgłoszeniowy do formy wsparcia 

 2. dla nauczycieli  

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie   

Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela/ki     

Oświadczenie uczestnika projektu 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla nauczyciela  

Formularz zgłoszeniowy do formy wsparcia 

 

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Numer i nazwa Działania: 12.4 Kształcenie zawodowe

Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, IZ RPLU

Numer naboru: RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/17

Tytuł projektu: Wachlarz kompetencji zawodowych - II edycja

Okres realizacji projektu: od: 2018-09-03 do: 2020-08-31

Nazwa wnioskodawcy: SOLVA s.c. I. Samodulski T. Kisiel

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 2 szkołach prowadzonych przez m. Zamość (Technikum nr 1 w ZSP nr 1 oraz Technikum nr 3 w ZSP nr 3) w wyniku, którego zwiększone zostaną szanse na zatrudnienie 535 uczniów (155K, 380M) na lokalnym i regionalnym rynku pracy po zakończeniu przez nich procesu kształcenia do dnia 31.08.2020 r. poprzez realizację programu rozwoju kształcenia zawodowego Celem projektu jest odpowiedź na problemy określ. w RPO WL jak też w przeprowadzonej diagnozie(stanu wyposażenia placówek, ich poziomu kształcenia, wyników nauczania, oceny przyszłych szans absolwentów szkół na znalezienie zatrudnienie, kompetencje i kwalifikacje kadry nauczycielskiej).

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie, tj. co najmniej:

 1. a) doposażenie szkół/placówek oświatowych objętych wsparciem w projekcie w sprzęt i/lub materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia

zawodowego i/lub wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych i

 1. b) podnoszenie kwalifikacji lub kompetencji nauczycieli lub instruktorów praktycznej nauki zawodu, oraz
 2. c) organizację staży i/lub praktyk dla uczniów u pracodawców.

Grupę docelowa projektu to: 2 szkoły kształcenia zawodowego z terenu m. Zamość, tj. Technikum nr 1 (Zespół Szkół Ponadgimn. nr 1), Technikum nr 3 (ZSP

nr 3), 47 (6K,41M) nauczycieli zaw. i instrukt. prakt. nauki zaw. kształc. w ww. szkołach w kierun. obj. proj. (speł.kryt.spec.form.7) i 535 uczniów (155K,380M) klas I-IV Techn. pobierających naukę na kierunkach obj. proj. w jednej z 2 ww. szkół., którzy zamieszk./podejmują naukę na terenie woj. lubelskiego, m. Zamość (zgodnie z KC). W ramach projektu Wniosk. przewidział podział

nauczycieli i uczniów biorących udziął w proj., odpowiednio:

Technikum nr 3 - 280 uczniów(10K,270M) z kierunku: technik elektryk (1K,119M)-TE1, technik elektronik (1K,39M)-TEl, technik informatyk (8K,112M)-TI ,

a także 40(5K,35M) nauczycieli zawod./inst. prakt. nauki zaw. z ww. kierunków.

 

Przewidziane w projekcie szkolenia i kursy:

1/Szkolenia/zajęcia specjalistyczne (w tym m.in. z możliwością uzyskania dodatkowych kwalifikacji) rozwijające kompeten., umiejętności i uzupełn.wiedzę uczn.niezbędne na reg. i lokaln.

rynku pracy. Przewidziane do realizacji zajęcia/szkolenia zgodne są z diagnozą:

-(TE1)Kurs przygotowujący do egzaminu na świadectwo SEP dla grupy E1-eksploatacja

urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV

-(TEl)Kurs pilotażu platform bezzałogowych przygotowujący do uzyskania kwalifikacji operatora

bezzałogowego w tym teoria grupowa i praktyka indywidualna)

-(TE1)Monter instalacji fotowoltaicznych

-(TE1)Inżynieria projektowania komputerowego 2D i 3D

-(TE1)Instalator pomp ciepła

-(TE1)Szkolenie dla wykonujących prace na wysokości–monter energetyki wg systemu

IRATA

-(TEl)Monter sieci światłowodowych

-(TEl)Instalacja, konserwacja i eksploatacja instalacji kontroli dostępu i

zabezpieczeń

-(TEl)Instalacja i konserwacja urządzeń sieci automatyki przemysłowej

-(TI)Programowanie serwisów www

-(TEl)Administrator sieci komputerowych

-(TEl)Druk 3D

Regulamin projektu

Projekt "Wachlarz Kompetencji" zakończony!!!

Deklaracja dostępności

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip