Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

W 2023 roku realizowana jest kolejna edycja rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

W 2023r. funkcjonujące przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu IV Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum Nr 3 przystąpiły do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Otrzymaliśmy dofinansowanie dla obu typów szkół w łącznej wysokości 28 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych, tj. 10 projektorów (po 5 na każdą ze szkół), które zostaną przeznaczone na wyposażenie sal lekcyjnych i pracowni zawodowych.

Czytaj więcej: Aktywna tablica – edycja 2023

„Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość” 
– projekt unijny dla uczniów i nauczycieli  
 

Projekt „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,  
Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Okres realizacji: 01.01.2021-30.11.2023 

Wartość całkowita: 11 228 964,97 PLN 

Dofinansowanie: 9 544 620,22 PLN 

 

Uczestnicy projektu:  

Projekt skierowany jest do 765 uczniów i 41 nauczycieli kształcenia zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Zamość:  

  • Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,  
  • Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,  
  • Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3,  
  • Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4,  
  • Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5, 
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. 

 

Czytaj więcej: Projekt „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość”

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Numer i nazwa Działania: 12.4 Kształcenie zawodowe

Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, IZ RPLU

Numer naboru: RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/17

Tytuł projektu: Wachlarz kompetencji zawodowych - II edycja

Okres realizacji projektu: od: 2018-09-03 do: 2020-08-31

Nazwa wnioskodawcy: SOLVA s.c. I. Samodulski T. Kisiel

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 2 szkołach prowadzonych przez m. Zamość (Technikum nr 1 w ZSP nr 1 oraz Technikum nr 3 w ZSP nr 3) w wyniku, którego zwiększone zostaną szanse na zatrudnienie 535 uczniów (155K, 380M) na lokalnym i regionalnym rynku pracy po zakończeniu przez nich procesu kształcenia do dnia 31.08.2020 r. poprzez realizację programu rozwoju kształcenia zawodowego Celem projektu jest odpowiedź na problemy określ. w RPO WL jak też w przeprowadzonej diagnozie(stanu wyposażenia placówek, ich poziomu kształcenia, wyników nauczania, oceny przyszłych szans absolwentów szkół na znalezienie zatrudnienie, kompetencje i kwalifikacje kadry nauczycielskiej).

Czytaj więcej: Wachlarz kompetencji – II edycja

Deklaracja dostępności

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2022. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.