Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

 

PROGRAM REALIZACJI WEWNĄTRZSZKOLNEGO

SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3

W ZAMOŚCIU

 

I.Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 996). 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz.1591 z późn. zm.). 
 • Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  w  sprawie  ramowych  planów nauczania  
 • dla publicznych szkół z dnia 28 marca 2017r., (Dz.U. 2017, poz. 703). 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017, poz.356). 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U. 2018, poz. 1601). 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. z 2018, poz. 1675). 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. z 2019, poz. 325) 

II.Założenia programu:

Za realizację programu doradztwa zawodowego odpowiedzialni są: dyrektor szkoły, doradca zawodowy, psycholog, pedagog szkolny, oraz osoby współuczestniczące: W realizacji uczestniczą również: Multimedialne Centrum Informacji, bibliotekarze, wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i przedmiotów zawodowych.

III.Grupa docelowa:

Grupą osób, która powinna odnieść korzyści z podejmowanych działań doradczych są uczniowie, rodzice, nauczyciele Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu. Niniejszy plan doradztwa zawodowego bierze pod uwagę potrzeby wszystkich uczniów, ze wszystkich szczebli edukacyjnych, liceum ogólnokształcącego, technikum. Planowana jest intensyfikacja działań doradczych wśród uczniów klas programowo najwyższych.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego ma na celu pomóc uczniom w wejściu na rynek pracy, w złagodzeniu startu zawodowego oraz wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

IV.Główne zadania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

 • Diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informację i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 • Gromadzenie, aktualizacja i udostępnienie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
 • Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę.
 • Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 • Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów, doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, urzędach pracy, lekarzy itp.
 • Współpraca z instytucjami zajmującymi się rynkiem pracy, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, zakładami pracy, uczelniami wyższymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

V.Planowane efekty

 • Uczniowie będą posiadali wiedzę i kryteria dotyczące wyboru zawodu, znajomości rynku pracy.
 • Uczniowie będą potrafili umiejętnie korzystać z różnych źródeł informacji przy wyborze uczelni i w trakcie poszukiwania pracy.

VI.Forma zajęć:

 • Informacja edukacyjno-zawodowa
 • Poradnictwo indywidualne uczniów.
 • Poradnictwo grupowe.
 • Zajęcia warsztatowe dla młodzieży spotkania z doradcami zawodowymi.
 • Konsultacje dla rodziców.
 • Wykorzystanie materiałów znajdujących się w Multimedialnym Centrum Informacji.

VII.Sposoby realizacji działań: 

 • lekcje wychowawcze
 • lekcje przedmiotowe
 • zajęcia pozalekcyjne
 • wycieczki
 • porady indywidualne  

VIII.Metody pracy:

 • pogadanki, lekcje zawodoznawcze, warsztaty, wycieczki, spotkania z przedstawicielami zakładów pracy, uczelniami, ankiety. 

 

Deklaracja dostępności

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2022. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.