Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

Przypominamy, że uczeń/absolwent, który chce przystąpić do egzaminu zawodowego ( również potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie) składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu. Nieprzekraczalny termin składania deklaracji na sesję 2023 LATO upływa z dniem 7 lutego 2023 r. (dla uczniów) oraz 1 lutego2023 r. (dla absolwentów – kwalifikacje jednoliterowe).

Deklaracje należy składać do wychowawcy klasy (obecni uczniowie) lub do Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu Pana Grzegorza Swatowskiego (dotyczy absolwentów, pokój 109 według dyżurów).

Formularz deklaracji dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce Egzamin Zawodowy:  https://zsp3zamosc.pl/images/egzamin/deklaracja_2019.pdf lub na stronie internetowej OKE w Krakowie: http://www.oke.krakow.pl/inf/filemgmt/visit.php?lid=7067

 

Kolejne przystąpienie do egzaminu zawodowego z kwalifikacji

Uczniowie/absolwenci, którzy w poprzednich sesjach egzaminacyjnych nie przystąpili do egzaminu, nie zdali jednej lub obu części egzaminu z kwalifikacji (pisemnej, praktycznej), chcąc przystąpić do egzaminu z danej kwalifikacji lub jego części w sesji 2023 Lato,  muszą po raz kolejny złożyć pisemną deklarację w terminach podanych powyżej do Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu (pokój 109).

 Dostosowania warunków i form egzaminu z kwalifikacji dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Jeśli osoba składająca deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego posiada opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, które mogą być podstawą przystąpienia do egzaminu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb zdającego, to osoba ta dołącza tę opinię, orzeczenie lub zaświadczenie do składanej deklaracji (kserokopia dokumentu).

Deklaracja dostępności

 

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2022. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.