Stypendium socjalne 2019/2020

Do 16 września 2019 r. trwa przyjmowanie wniosków o stypendia socjalne na rok szkolny 2019/2020. Wnioski należy składać do wychowawcy klasy.

Komplet dokumentów do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej w zakładce stypendia.

Wychowawca komplet dokumentów przekazuje do komisji stypendialnej: Sławomir Weber, Adam Sowiński

Do wniosku dołączamy „Oświadczenie o dochodach”.

 

Stypendia szkolne/socjalne/ warunki otrzymania

 1. O stypendium szkolne może ubiegać się uczeń, którego dochód netto na osobę w rodzinie wynosi 528 zł., przelicznik 308 zł za 1 ha przeliczeniowy.
 2. Świadczenie 500 + nie wlicza się do dochodu
 3. Zamieszkiwanie na terenie miasta Zamość (nie zameldowanie)
 4. Wniosek wypełnia rodzic (pełnoprawny opiekun) ucznia lub uczeń pełnoletni.
 5. Uczniowie zamieszkali poza Zamościem uzyskują informacje o stypendiach w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej.
 6. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić Prezydenta Miasta Zamość o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

 

Zasiłek szkolny - losowy

Przysługuje uczniowi z tytułu zdarzenia losowego (śmierć członka rodziny, ciężka choroba w rodzinie, mająca przejściowy wpływ na pogorszenie się warunków materialnych ucznia, pożar, powódź, utrata mienia).

Warunki otrzymania:

 • dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego w rodzinie ucznia mającego przejściowo wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia
 • zamieszkiwanie na terenie miasta Zamość
 • uczęszczanie do szkoły
 • wniosek można pobrać w księgowości i u pedagoga szkolnego
 • wniosek wypełnia rodzic lub uczeń pełnoletni
 • wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Zamość ul. Rynek Wielki 1, do Pana Piotra Toczka

 

Załączniki:

 

Wnioski należy złożyć przed upływem 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia. Wzór wniosku i zasada jego składania jest identyczna jak w przypadku stypendium.