Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

1. Aby podjąć naukę w Technikum lub Szkole Branżowej I Stopnia rodzic Kandydata (lub prawny opiekun) musi dostarczyć do szkoły zaświadczenie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, która jest częścią kształcenia w zawodzie na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Zaświadczenie takie musi być dostarczone nie później niż do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00.

2. Skierowanie na badanie lekarskie wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi podczas badania lekarskiego wydaje szkoła. Skierowanie na badanie lekarskie oraz badanie są bezpłatne.

3. Zakres i tryb oraz sposób dokumentowania badań lekarskich określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1651, z późn zm.).

Zgodnie z przepisami §4. ust. 1 ww. rozporządzenia lekarz przeprowadza badanie lekarskie z uwzględnieniem oceny potencjalnych lub istniejących zagrożeń dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.

4. Po przeprowadzeniu badania lekarskiego lekarz wydaje zaświadczenie lekarskie.

5. W przypadku stwierdzenia w zaświadczeniu lekarskim istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki lekarz informuje osobę badaną o przyczynach uzasadniających wydanie takiego zaświadczenia oraz wpisuje uzasadnienie do dokumentacji badania lekarskiego osoby badanej.

Zaświadczenie lekarskie wydaje się w dwóch egzemplarzach, z których jeden osoba badana przekazuje placówce dydaktycznej, a drugi jest dołączany do dokumentacji badania lekarskiego osoby badanej. W przypadku osoby niepełnoletniej, której zaświadczenie lekarskie dotyczy, zaświadczenie wydaje się jej rodzicowi/prawnemu opiekunowi.

Od zaświadczenia lekarskiego przysługuje odwołanie wnoszone na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia lekarskiego, zgodnie z przepisami § 5 cytowanego rozporządzenia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych.

Badanie lekarskie w trybie odwoławczym przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania przez podmiot odwoławczy.

Zaświadczenie lekarskie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne.

6. Kandydaci do Technikum Nr 3 w Zamościu lub Szkoły Branżowej I Stopnia Nr 3 w Zamościu kierowani będą przez szkołę na badania do:

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy oddział w Zamościu

adres: ul. Zagłoby 8, 22-400 Zamość, tel.: 84 639 34 08, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny pracy Ośrodka: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:00

7. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie całego kraju na terenie Ośrodka Medycyny Pracy należy stosować się do zaleceń epidemiologicznych w trakcie przeprowadzania badań oraz obowiązkowo posiadać ze sobą:

  • skierowanie na badania lekarskie wydane przez szkołę,
  • kartę "badanie podmiotowe", uzupełnioną i podpisaną przez Kandydata oraz rodzica/prawnego opiekuna. Wydawana będzie przez szkołę razem ze skierowaniem. Dostępna również na stronie szkoły tutaj,
  • kartę "ankiety epidemiologicznej", wypełnianą samodzielnie przez Kandydata w dniu badania. Wydawana będzie przez szkołę razem ze skierowaniem. Dostępna również na stronie szkoły tutaj,
  • maseczkę,
  • dowód tożsamości (legitymacja szkolna, dowód osobisty),
  • kartę informacyjną ze szpitala lub poradni specjalistycznych jeżeli Kandydat w przeszłości korzystał z takiego leczenia,
  • inne istotne wyniki badań, jeżeli Kandydat takie posiada,
  • jeżeli Kandydat nosi okulary należy mieć je ze sobą

 Przed badaniem Kandydaci będą podlegać niezbędnym procedurom triażu na terenie Ośrodka, t.j. pomiar temperatury, analiza karty ankiety epidemiologicznej!

Na badania Kandydaci jako osoby niepełnoletnie mają obowiązek zgłosić się z przynajmniej jednym rodzicem/opiekunem prawnym!

Bez spełnienia powyższych wymogów Kandydaci nie będę przyjmowania na badania!

 

Powrót do Rekrutacji

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2013. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.