Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

1. Wszyscy kandydaci:

  • oryginał lub kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (do 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00),
  • oryginał lub kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (do 04 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00),
  • oryginał lub kopia zaświadczenia kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty w konkursie/olimpiadzie (do 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00),
  • oryginał lub kopia dyplomów dla osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (do 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00),
  • dwie fotografie czytelnie podpisane na odwrocie (do 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00),

2. Kandydaci z rodzin wielodzietnych:

  • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (do 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00) - wzór oświadczenia dostępny tutaj,

3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie od oddziału sportowego:

dokumenty muszą być złożone w terminie do 22 czerwca 2020 do godz. 15:00

  • kserokopia aktualnej karty zdrowia sportowca potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna. Kandydat, który nie posiada karty zdrowia, podczas postępowania rekrutacyjnego posługuje się zaświadczeniem lekarskim wymienionym poniżej,
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do szkolenia sportowego specjalistycznego w dyscyplinie piłka siatkowa lub piłka nożna wystawione przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu – wzór zaświadczenia dostępny tutaj,
  • pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział Kandydata w próbie sprawności fizycznej – wzór zgody dostępny tutaj,

4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Technikum Nr 3 lub Branżowej Szkoły I Stopnia  Nr 3:

  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00) - więcej informacji tutaj,

 

Podczas rekrutacji Kandydat może, ale nie musi posługiwać się kopiami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Jednak ostatecznym potwierdzeniem przez rodzica woli przyjęcia Kandydata do szkoły jest złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godziny 15:00.* Niespełnienie tego wymogu będzie skutkować umieszczeniem Kandydata na liście nieprzyjętych.

* W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.

Po wystąpieniu takiej sytuacji, zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

 

Powrót do Rekrutacji

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2013. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.