Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

Zarządzenie Nr 5/2018 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

31 stycznia 2018

Zarządzenie nr 5/2018 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. c, f, ustawy - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2018/2019.

Treść zarządzenia znajduje się w załącznikach.

zarządzenie.pdf

załącznik nr 1.pdf

 

Kryteria przyjęcia:

Przedmioty dodatkowe punktowane przy przyjęciu do klasy:

  • europejsko-administracyjnejwiedza o społeczeństwie, geografia
  • sportowej - biologia, chemia
  • technikum - klasy 1A, 1B, 1C, 1O: język obcy nowożytny, fizyka
                        klasa 1E: fizyka, informatyka
                        klasa 1F: język obcy nowożytny, informatyka
  • branżowa szkoła I stopnia - język obcy nowożytny, informatyka

Kandydaci do klas sportowych:

Należy zgłosić się do sekretariatu z wydrukowaną, wypełnioną i podpisaną przez rodzica deklaracją przystąpienia do testów sprawnościowych (deklaracja do pobrania poniżej). Wymagane jest również posiadanie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania sportu.

Próba sprawności fizycznej zostanie przeprowadzona 6 czerwca 2018 r. o godz. 15:30 na obiektach sportowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Zamościu (opis wymagań poniżej). Kandydaci zdają egzamin z predyspozycji sprawnościowych w stroju sportowym.

Składanie deklaracji przystąpienia do prób sprawności fizycznej w postępowaniu rekrutacyjnym do 18 maja 2018 r., w postępowaniu uzupełniającym do 11 lipca 2018r.

 

Deklaracja przystąpienia do próby sprawności fizycznej.

Piłka nożna - opis testu.

Piłka siatkowa - opis testu.

 

Wymagane dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie do szkoły, dwa zdjęcia, świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu.
  • Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia: zaświadczenie lekarskie z przychodni przemysłowej o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie - skierowanie wydaje sekretariat.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej

Podanie i kwestionariusz

Skierowanie na badania

 

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2013. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.