Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

Przypominamy, że uczeń/absolwent, który chce przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu. Nieprzekraczalny termin składania deklaracji na sesję czerwiec-lipiec 2022 upływa z dniem 7 lutego 2022 r. (dla uczniów) oraz 20 lutego 2022 r. (absolwenci - podstawa 2012).

Przystąpienie do egzaminu zawodowego jest warunkiem promocji do klasy programowo wyższej oraz ukończenia szkoły począwszy od 1 września 2019 r., ale tylko dla uczniów realizujących nową podstawę programową kształcenia w zawodach (2019). Nawet jeśli słuchacz przystąpi do egzaminu i go nie zda – może ukończyć szkołę, ale musi do niego przystąpić.

Deklaracje należy składać do wychowawcy klasy (obecni uczniowie) lub do Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu Pana Grzegorza Swatowskiego (dotyczy absolwentów, pokój 109 według dyżurów).

Formularz deklaracji dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce Egzamin Zawodowy:  http://www.zsp3zamosc.pl/index.php/egzamin/94-egzamin/88-egzamin-zawodowy lub na stronie internetowej OKE w Krakowie: http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103120554691 (po wybraniu odpowiedniej podstawy programowej)

 Kolejne przystąpienie do egzaminu zawodowego z kwalifikacji

Uczniowie/absolwenci, którzy w poprzednich sesjach egzaminacyjnych nie przystąpili do egzaminu, nie zdali jednej lub obu części egzaminu z kwalifikacji (pisemnej, praktycznej), chcąc przystąpić do egzaminu z danej kwalifikacji lub jego części w sesji czerwiec-lipiec 2022,  muszą po raz kolejny złożyć pisemną deklarację w terminach podanych powyżej do Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu (pokój 109). W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń-luty 2022 deklaracje będą przyjmowane od 1 do 7 kwietnia 2022 r.

 Dostosowania warunków i form egzaminu z kwalifikacji dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Jeśli osoba składająca deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego posiada opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, które mogą być podstawą przystąpienia do egzaminu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb zdającego, to osoba ta dołącza tę opinię, orzeczenie lub zaświadczenie do składanej deklaracji (kserokopia dokumentu).

Deklaracja dostępności

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2013. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.