Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

Załącznik do: Procedury bezpieczeństwa w szkole
na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej ze szczególnym uwzględnieniem Covid19.

ZASADY ORGANIZACJI KONSULTACJI DLA MATURZYSTÓW

w dniach 25.05.2020-05.06.2020

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu

 1. Konsultacje organizowane są w celu wyjaśniania wątpliwości maturzystów, rozwiązywania przedstawionego przez nich problemu związanego z określoną partią materiału.
 2. Z uwagi na bezpieczeństwo swoje i innych, zgłaszanie się na konsultacje winno być dobrze przemyślane i dokonane odpowiedzialnie,  zgodnie z rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju.
 3. W konsultacjach mogą uczestniczyć wyłącznie absolwenci zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, nieprzebywający na kwarantannie,  czy w izolacji domowej, ani zamieszkujący z takimi osobami.
 4. Wszystkich uczestników oraz prowadzących obowiązują powszechnie ustalone zakazy i ograniczenia dotyczące postępowania w okresie zagrożenia epidemicznego.
 5. Absolwentom nie wolno gromadzić się. Obowiązuje bezwzględny nakaz zachowania bezpiecznej odległości 1,5 m od drugiej osoby.
 6. Podczas pobytu w szkole należy stosować się do ścisłego reżimu sanitarnego;
  - osoby wchodzące do szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce;
  - uczestnicy zajęć oraz prowadzący używają maseczek, bądź przyłbic zakrywających usta i nos oraz rękawiczek obowiązkowo do chwili zajęcia wyznaczonego miejsca w sali;
  - po zajęciu  miejsc można maseczki zdjąć;
  - opuszczając wyznaczone  miejsce należy każdorazowo ponownie zakryć usta i nos.
 7. Należy zgłosić nauczycielowi prowadzącemu konsultacje o ewentualnych problemach zdrowotnych, które mogą być mylone z objawami zakażenia COVID19 – kaszel, kichanie, katar.
 8. Na konsultacje przeznacza się ustalone w harmonogramie pomieszczenia  szkoły.
 9. Należy przestrzegać rygoru godzinowego, aby zapewnić wszystkim uczestnikom bezpieczne przebywanie na terenie szkoły.
 10. W sali może przebywać nie więcej niż 12 osób.
 11. Wszystkie przybory biurowe absolwent przynosi ze sobą (długopis, ołówek, gumka, cyrkiel, linijka, kalkulator). Nie wolno pożyczać tych przyborów od innych osób.
 12. Nauczyciel nie przekazuje absolwentom żadnych materiałów w formie papierowej.
 13. Praca ucznia wykonana w czasie konsultacji nie podlega ocenie, nie może być też przekazywana nauczycielowi w formie papierowej.
 14. W szkole umieszczone są potrzebne numerów telefonów, w tym stacji sanitarno- epidemiologicznej oraz  służb medycznych.
 15. Zapewnione jest bieżące dezynfekowanie użytkowanych miejsc oraz wietrzenie sal po każdych zajęciach.

W przypadku wystąpienia u absolwenta lub nauczyciela niepokojących objawów sugerujących zakażenie Covid19 należy:

 • niezwłocznie odizolować osobę z podejrzeniem zakażenia do innego pomieszczenia wyznaczonego przez dyrektora szkoły jako izolatkę z zachowaniem wymaganych odstępów z zachowaniem wszystkich środków ostrożności;
 • zgłosić ten fakt Dyrektorowi szkoły telefonicznie – numer kontaktowy do szkoły
  84 639-81-32;
 • postępować zgodnie z instrukcjami Dyrektora szkoły.

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2013. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.