Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

Przypominamy, że uczeń/absolwent, który chce przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego. Oznacza to, że nieprzekraczalny termin składania deklaracji na sesję czerwiec-lipiec 2019 upływa z dniem 18 lutego 2019r. 

Deklaracje należy składać do wychowawcy klasy (uczniowie) lub do Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu Pana Grzegorza Swatowskiego (pokój 109 według dużurów). 

Formularz deklaracji dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce Egzamin Zawodowy. 

Kolejne przystąpienie do egzaminu zawodowego z kwalifikacji 

Uczniowie/absolwenci, którzy w poprzednich sesjach egzaminacyjnych nie przystąpili do egzaminu, nie zdali jednej lub obu części egzaminu z kwalifikacji (pisemnej, praktycznej), chcąc przystąpić do egzaminu z danej kwalifikacji lub jego części w sesji czerwiec-lipiec 2019,  muszą po raz kolejny złożyć pisemną deklarację w terminie do 18 lutego 2019r. lub do 29 marca 2019r. (dotyczy uczniów, którzy nie zdali egzaminu w sesji styczeń-luty 2019). 

Dostosowania warunków i form egzaminu z kwalifikacji dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Jeśli uczeń/absolwent składający deklarację przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, które mogą być podstawą przystąpienia do egzaminu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb zdającego, to uczeń ten dołącza kserokopię tej opinii, orzeczenia lub zaświadczenia do składanej deklaracji. 

 

NASI PARTNERZY: 

 

 

Miasto Zamość
gazeta akademicka
bip

Copyright © 2013. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Zamościu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.